0412 - 402 373

© 2022 Van Aalst Elektro. Alle rechten voorbehouden. Website door Go Digital Breda

Privacyverklaring Van Aalst Elektro B.V.

(Van Aalst Groep B.V.; Van Aalst Elektro B.V., Van Aalst Elektro Breda B.V., Van Aalst Elektronica BV h.o.d.n. en VAE Service & Onderhoud B.V., hierna: ‘Van Aalst Elektro’) Datum laatste wijziging: 17 april 2023 Van Aalst Elektro, met vestigingen in Oss en Breda is een full service en allround middelgroot elektrotechnisch installatiebedrijf; breed georiënteerd, innovatief en met een schat aan ervaring. Bij het verlenen van diensten verwerkt Van Aalst Elektro persoonsgegevens. Om u te informeren over hoe Van Aalst Elektro met persoonsgegevens omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld.

Persoonsgegevens

Van Aalst Elektro gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Van Aalst Elektro verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Van Aalst Elektro verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail, per telefoon en via app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Wij vragen in ieder geval uw naam, eventueel de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en functie binnen de organisatie.

Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Doeleinden

Van Aalst Elektro verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Facturering;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

In het kader van dienstverlening kan Van Aalst Elektro persoonsgegevens uitwisselen. Van Aalst Elektro kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van uw opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden. Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Van Aalst Elektro aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Van Aalst Elektro zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Bewaren persoongegevens

Van Aalst Elektro zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaren wij uw persoonsgegevens na sluiting van uw dossier zeven jaar

Beveiliging persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Van Aalst Elektro passende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:

 • Technische maatregelen
 • Up-to-date virusscan
 • Beveiligde USB-sticks
 • Accurate beveiliging medewerkerstelefoon
 • Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen)
 • Geen onbeveiligde externe harde schijven
 • Geen onbeveiligde back ups maken
 • Geen documenten op privé laptop opslaan
 • Organisatorische beveiligingsmaatregelen
 • Clean desk policy
 • Laptop niet onbemand achterlaten
 • Laptop nooit achterlaten in de auto
 • Privacyscreens medewerkers
 • Oude documenten op juiste manier vernietigen
 • Zorgvuldig gebruik van USB-sticks

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Linkedin en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten

U heeft het recht om Van Aalst Elektro een verzoek te doen tot inzage. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

Luuk van Dijk

 • E-mail: L.vandijk@vanaalstelektro.nl
 • Telefoon: 0412-402373
 • Locatie: Batavenweg 9 Oss

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Aalst Elektro, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens

 • Vestiging OSS:  Batavenweg 9 5349 BC OSS
 • Postbus 586 5340 AN OSS
 • Info@vanaalstelektro.nl

 

 • Vestiging BREDA: IABC 5260 4814 RD BREDA
 • Postbus 2156 4800 CD BREDA
 • Tel: 076- 514 91 99
 • Breda@vanaalstelektro.nl

Van Aalst Elektro kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.